List of active policies

Name Type User consent
Zásady GDPR Site policy All users

Summary

Cinema City logo

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Full policy

 

Tímto beru na vědomí a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Cinema City Czech s.r.o., IČO: 264 49 242, se sídlem Arkalycká 951/3, 149 00 Praha 4 – Háje (dále jen „Správce“), a to v rozsahu specifikovaném níže dle nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).  Správce jmenoval nezávislého pověřence pro ochranu osobních údajů (kontakt: DPO@cinemacity.cz).

[Zpracovávané osobní údaje]

Správce bude zpracovávat následující osobní údaje:

a)      jméno a příjmení

b)      e-mailovou adresu

c)      telefonní číslo


[Účely a právní základ zpracovávání osobních údajů]

Osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s:

a)      výkonem práce na našem pracovišti na základě pracovní smlouvy či dohody o výkonu práce mimo pracovní poměr uzavřené mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem, a to za účelem ochrany majetku Správce;

b)      zajištěním školení pro zaměstnance, jehož obsahem je sdělení veškerých informací týkajících se výkonu práce na našem pracovišti;

c)       případným výkonem práv Správce jako například uplatnění nároků nebo obrana proti nim, kdy účelem je ochrana majetku a jiných oprávněných zájmů Správce.

[Doba zpracování údajů]

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu výkonu práce na pracovišti Správce.

[Příjemci osobních údajů]

Příjemci osobních údajů mohou být vyjma Správce také oprávnění zaměstnanci/spolupracovníci Správce.

[Práva subjektů osobních údajů]

Každá osoba, jejíž údaje zpracováváme (a tyto údaje jsou osobními údaji), má právo požadovat od nás přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, vše na základě nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu (v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. Podrobnosti o tom, jak tak učinit, najdete na internetových stránkách https://www.uoou.cz nebo na infolince úřadu +420 234 665 111 , případně na e-mailu: posta@uoou.cz).